සාපලත් සඳට | SKITZO

download-mp3-button

සාපලත් සඳට තරහින් හීන වීසි කරන
පාපලත් මිනිස් අහිනක කයිවාරු ඇහෙනවද?
කා, බිබී නටන, රමණය ජීවිතය කියන
පාරෙ යන සෙනඟ දෝතින් සාදු කියනවද?

විද්ද පඳුර යට හාවුන් සින්දු කියනකොට
දැක්ක ඇස්වලට රහසින් කදුලු උනනවද?
පත්තු උනු උණ්ඩ දිලිසෙන සාලෙ මැද තියන
රට්ටුන්ට ගයන කටහඬ මේච්චල් මදිද?

ඇත්තු හති අරින මුඩු බිම ගිය නුවණ අදින
ලත්තු බලවත්තු ඉගිලෙන නැට්ටෙ එල්ලලෙමුද?
යක්කු සිල් ගත්තු නව ගුණ වැලේ ඇට ගනින
ඉදි කරල පත්තු පය බරවායෙ බඳිනවද?

– SKITZO

Advertisements