මාලේ ගෙලේ – චේ පපුවේ | ගීතදේව

download-mp3-button

කොන්ඩෙ බැදන් රස්තා ඇදන්
බොබ්මාලෙ සරනවා වීදි දිගේ
සුරුට්ටුවක් කටේ ගසන්
චේ-ගුවේරා බිස්නස් ඇපල් කඩේ

මාලේ ගෙලේ – චේ පපුවේ
කිසිම දෙයක් නෑ ඔලුවේ

අගුපිල්වල ලැගපු තියන්
චේ-ගුවේරා හරි පීචං
වල බහිමින් ගයි ආතල්
බොබ් මාලේ හරි චාටර්

මාලේ ගෙලේ – චේ පපුවේ
කිසිම දෙයක් නෑ ඔලුවේ

සැමරුම් දින වලට වීර
තාප්ප වල විජේවීර
නිවැරදි මඟ ගන්න තෝර
හොයමුද අපි සැබෑ පාර

– ගීතදේව

Advertisements

හැමතැනම මරුවැල්ය | ගීතදේව

download-mp3-button

හැමතැනම මරුවැල්ය
නුරා නෙතු ගිනිදැල්ය
ආත්මය පරඩැල්ය
පයින් යන පොරවල්ය

විඩා පිරි මුවවල්ය
හිඟාකන අතවල්ය
අතනොපා අතපාන
සිනා නැති පොරවල්ය

ඇට ගැහුනු ඇඟවල්ය
නයට කන කඩවල්ය
වේලකට හාල් පොල්
අරන් යන පොරවල්ය

මග දෙපස කොඩිවැල්ය
මුව සිනහ මනලොල්ය
ගාඩ් පිට ඇමතිවරු
ඇදෙන හැටි ආතල්ය

– ගීතදේව