මාලේ ගෙලේ – චේ පපුවේ | ගීතදේව

download-mp3-button

කොන්ඩෙ බැදන් රස්තා ඇදන්
බොබ්මාලෙ සරනවා වීදි දිගේ
සුරුට්ටුවක් කටේ ගසන්
චේ-ගුවේරා බිස්නස් ඇපල් කඩේ

මාලේ ගෙලේ – චේ පපුවේ
කිසිම දෙයක් නෑ ඔලුවේ

අගුපිල්වල ලැගපු තියන්
චේ-ගුවේරා හරි පීචං
වල බහිමින් ගයි ආතල්
බොබ් මාලේ හරි චාටර්

මාලේ ගෙලේ – චේ පපුවේ
කිසිම දෙයක් නෑ ඔලුවේ

සැමරුම් දින වලට වීර
තාප්ප වල විජේවීර
නිවැරදි මඟ ගන්න තෝර
හොයමුද අපි සැබෑ පාර

– ගීතදේව

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s