මල් පොකුරු අරන් ආවත්.. | අජිත් කුමාරසිරි

download-mp3-button

මල් පොකුරු අරන් ආවත්
හඳ පානේම ඔබ ආවත්
යන්න වෙන්නෙ අර පාරෙම
තුන්වෙනි ලෝකයේ රටක් මේක …

ආවත් දුකයි.. – නාවත් දුකයි..

මගෙ හිත මැද්දෙන් නුඹ
හිත කීරි ගැහෙන ගමනක් යනවා
හීනයක් වගෙයි ඒ මඟ
හරි සුන්දරයි යනකොට …

ආවත් දුකයි.. – නාවත් දුකයි..

උඩ ඉන්න අය දෙවිවරු කිව්වා
පහල ඉන්න අය කලවම් වෙනවා
ජීවන වියදම දෙවිවරු සොයලා
අහසට නැගුනා
අසල් වැසියො සමහර මගෙ යාලුවො
පොලව යට ගියා

ආවත් දුකයි.. – නාවත් දුකයි..

මල් පොකුරු අරන් ආවත්
හඳ පානේම ඔබ ආවත්
යන්න වෙන්නෙ අර පාරෙම
තුන්වෙනි ලෝකයේ රටක් මේක …

– අජිත් කුමාරසිරි

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s