හැමතැනම මරුවැල්ය | ගීතදේව

download-mp3-button

හැමතැනම මරුවැල්ය
නුරා නෙතු ගිනිදැල්ය
ආත්මය පරඩැල්ය
පයින් යන පොරවල්ය

විඩා පිරි මුවවල්ය
හිඟාකන අතවල්ය
අතනොපා අතපාන
සිනා නැති පොරවල්ය

ඇට ගැහුනු ඇඟවල්ය
නයට කන කඩවල්ය
වේලකට හාල් පොල්
අරන් යන පොරවල්ය

මග දෙපස කොඩිවැල්ය
මුව සිනහ මනලොල්ය
ගාඩ් පිට ඇමතිවරු
ඇදෙන හැටි ආතල්ය

– ගීතදේව

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s